صلصال ص

3 آل عمران Aal-Imran. • در آیه ص:۷۱ که معادل حجر:۲۸ است از واژه «طین» به جای «صلصال» در حجر:۲۸ استفاده شده است

2023-01-30
    حراج تبوك ق