مثال حرف ن

کلمه ی «اِظهار» به معنای «ظاهر کردن – آشکار نمودن» و در تجوید عبارتست از : «اداء حرف از مخرج آن». مَبادِئُ نَحْوِيَّةٌ: الفِعْلُ المُضارِع

2023-02-06
    د ايمان مصطفى البغا
  1. فعل
  2. 1 2 3 4 5
  3. به جای (ط) حرف (ت) نوشته می‌شود
  4. مفاعلة حرف دوم مي باشد